Lejebetingelser

Sådan lejer du på hjemmesiden:

Videoen her viser dig, hvordan du lejer materiel igennem vores hjemmeside. Derudover forklare den lidt omkring en dagsleje hos 24-7-Rental.dk osv.

*Når du lejer på 24-7-Rental.dk, bliver der automatisk oprettet en kundeprofil til dig, som du kan anvende hver gang du lejer på hjemmesiden.
(Vi anbefaler at du laver en ny adgangskode med det samme, da den du får tilsendt på mail, kan være svær, at huske.

1. Generelle betingelser

Nedenstående leje- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler om udlejning og anvendelse af produkter samt hertil relaterede ydelser i Danmark, jf. den til enhver tid gældende 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS produkt- og prisliste. Såfremt andet ikke følger af en udtrykkelig skriftlig aftale med 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS. 

24-7-Rental.dk Esbjerg ApS’ materiel må ikke føres over den danske grænse, med mindre andet er skriftligt aftalt.  

Den der rekvirerer ydelser betegnes i det følgende som lejer, og de(n) rekvirerede ydelse(r), betegnes som 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS.  

Der forbeholdes ret til at ændre i lejebetingelserne, og de til enhver tid gældende leje- og leveringsbetingelser kan findes på www.24-7-Rental.dk.  

2. Lejemålets varighed

For alt materiel, der udlejes, regnes lejemålets begyndelse fra og med den dag det lejede udleveres af 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS, til og med den dag, det lejede materiel bliver afmeldt til afhentning af udlejer, eller afleveret på 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS’ adresse. 

Den daglige lejeafgift beregnes for hele lejeperioden, uanset om det lejede materiel benyttes eller ej. Materiellet skal være leveret tilbage / afmeldt inden kl. 18:00, hvis der ikke skal ske beregning for ekstra dagsleje. 

Der regnes med 7 dages arbejdsuge med 8 timer pr. dag, medmindre andet fremgår af prislisten eller er skriftligt aftalt. Al udlejning beregnes som hele kalenderdage. 

Anvendes materiellet ud over de 8 timer pr. dag, beregnes lejeprisen med faktor 2.0 og ved anvendelse af materiellet på mere end 16 timer pr. dag, beregnes lejeprisen med faktor 3.0.    

Perioder hvor lejer er forhindret i at anvende materiellet, som følge af f.eks. strejke, lockout, vejrlig mv., fragår ikke i beregningen af lejeperioden. 

Leveringstider er omtrentlige og med forbehold for forsinkelse, hvilket medfører, at lejer ikke kan rejse krav af nogen art overfor 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS i den forbindelse.

3. Priser og tilbud

Samtlige lejepriser fremgår af den til enhver tid gældende prisliste, som forefindes på www.24-7-Rental.dk. Der tages forbehold for fejl eller undladelser.  

Lejepriserne er inkl. 7 % forsikring, miljø- og risikotillæg, men ekskl. moms, montering, demontering, betjening samt udgifter til forbrugsmaterialer herunder brændstof, smøring, elektricitet og lignende.  

Lejepriser kan uden forudgående varsel ændres.  

Ved priser for langtidsleje kontakt venligst 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS på telefon: 33 247 247 

Ethvert skriftligt eller mundtligt tilbud, overslag eller nettopriser, er afgivet under følgende forudsætninger: 

 • At arbejdet udføres inden for 24-7-Rentals.dk Esbjergs ApS’ arbejdstider. 
 • At 24-7-Rentals.dk Esbjergs ApS er berettiget til den aftalte leje, uanset om det lejede benyttes eller ej. 
 • At tilbud er gældende i 4 uger, med mindre andet er skriftligt aftalt og at tilbud afgives med forbehold for trykfejl. 
 • At tilbudspriser ikke kan overføres til nye projekter eller lejeperioder, uden 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS’ skriftlige godkendelse. 

Alle lejepriser indeksreguleres årligt d. 1. januar inklusive igangværende lejesager.

4. Lejers forpligtigelser og ansvar 

Lejer er forpligtet til at håndtere det lejede materiel efter gældende forskrifter og sikkerhedsforanstaltninger.  

Så længe lejemålet varer, bærer lejer enhver risiko og ansvar for det lejede materiel, herunder at forsikring er tegnet jf. punktet forsikringsbetingelser.  

Lejer overtager enhver risiko og ethvert ansvar for det lejede materiel ved afhentning på 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS’ adresse, eller ved levering på den aftalte adresse. Er det særskilt aftalt, at udlejer skal foretage montage anses leveringen for sket, når montagen påbegyndes. Ansvaret for det lejede går tilbage til udlejer, når det lejede er tilbageleveret til 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS’ adresse. 

Mens det lejede materiel er i lejers varetægt, er lejer ansvarlig for, at det lejede materiel er placeret i overensstemmelse med gældende lovgivning.  

Lejer er forpligtiget til, at kontrollere det lejede materiels tilstand og funktionalitet umiddelbart ved modtagelsen. Hvis der konstateres skader, fejl eller andre mangler, så skal dette straks og inden ibrugtagning skriftligt informeres og dokumenteres til 24-7-Rental.dk på følgende mailadresse: info@24-7-rental.dk. Materialet må ikke tages i brug, før der er skriftlig godkendelse fra 24-7-Rental.dk. Indsigelser modtaget senere tages ikke til følge.  

Lejer er forpligtet til at informere 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS om anvendelse af materiellet uden for normal arbejdstid, samt ved 2 og 3 holds skift. 

Lejer bærer til enhver tid risikoen for skader på overfladebelægninger, tilkørselsveje, installationer under belægninger og veje samt lignende. Og er endvidere ansvarlig for det lejede materiel på enhver måde, herunder for hændelig undergang, hærværk, tyveri eller lignende.  

Lejer er ikke berettiget til at kræve erstatning for tab opstået i forbindelse med brug af materiel herunder driftstab og tabt avance.  

Lejer har det fulde ansvar for, at nødvendigt dimensioneret el, vandforsyning og kloak installationer er korrekt udført. Samt at de er ført frem til aftalte tilslutningssteder, og at tilsyn med disse sker i fuld overensstemmelse med gældende lovgivning. 

Byggepladsinstallationer skal udføres med tilstrækkelig effekt og ifølge stærkstrømsbekendtgørelse.  

Udgiften hertil er 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS uvedkommende, med mindre andet er aftalt skriftligt.  

Ved toiletmodul/badmobil påhviler det lejer at følge sine forpligtigelser vedr. almindelig vedligeholdelse, så det lejede ikke lider unødig overlast eller skade. Almindelig vedligeholdelse omfatter rengøring, udskiftning af lyskilder etc. Der gøres opmærksom på, at rengøring omfatter alt, udvendigt som indvendigt, herunder gulve, vægge, brusekabiner, håndvaske, omklædnings skabe, køleskabe, toiletter, døre, facadebeklædning, møbler osv.  

Omkostninger til bortskaffelse og demontage af inventar, skilte og lignende, samt diverse installationer fra telefoner og IT, som er monteret af lejer, samt efterfølgende istandsættelse, betales af lejer. 

Til aflåselige produkter udleveres 2 stk. standard systemnøgler. Yderligere nøgler leveres mod betaling. Bortkomne nøgler faktureres. 

Lejer har pligt til at sørge for, at tagrender og afløb holdes fri for blade og andre genstande. Ved misligholdelse drages lejer til ansvar for evt. skader. Ligeledes skal lejer holde ventilationsåbninger frie. 

Lejer er forpligtiget til, at aflevere det lejede materiel ved lejemålets ophør i rengjort tilstand og samme stand som ved modtagelsen, dvs. uden skader, fejl og/eller mangler. Skulle der ved materiellets hjemkomst konstateres misligholdelse, skader, fejl og/eller mangler, er lejer forpligtet til at afholde udgiften til udbedring heraf.  

Udlån eller fremleje til 3. person må ikke finde sted uden udlejers skriftlige samtykke. Ligeledes må materiellet ikke flyttes til anden arbejdsplads end den der er anført på lejesedlen, uden 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS’ skriftlige samtykke, bortset fra transport til og fra udlejeren. Sker opbevaring/anvendelse anderledes end anført, betragtes lejeforholdet misligholdt.  

Lejer skal holde 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS skadesløs i den udstrækning, udlejer måtte blive pålagt erstatningsansvar overfor 3. person for tab og skader, som 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS ikke er ansvarlig for jf. ovenstående betingelser.  

Lejer bærer alene ansvaret for sig selv, egne ansatte, 3. person, med hensyn til skader, der ikke skyldes fejl eller mangler, for hvilke 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS har ansvar og risiko. 

Lejer har ikke ret til erstatning (herunder erstatning for driftstab), ophæve lejeaftalen eller gøre andre krav og/eller misligholdelse gældende, grundet det lejede materiel ikke svarer til lejers forventninger, såfremt det lejede er leveret i henhold til lejeaftalen.

4.1 Anvendelse, reparation og vedligeholdelse 

Materiellets anvendelse sker under hensyntagen til forskreven ydeevne, sikkerhedsforskrifter og bestemmelser om afmærkning m.m. herunder nødvendige anmeldelser til myndigheder m.fl. Materiellet må endvidere kun benyttes til det formål, som det er beregnet til. 

Lejer er forpligtiget til, at have læst instruktionsmanualen som forefindes på www.24-7-rental.dkog følge denne. Ligeledes er lejer forpligtiget til at sikre jf. lovgivningen, at føreren af materiellet har et gyldigt førercertifikat. 

Lejer afholder alle udgifter til materiellets montering, demontering og drift, herunder smøring, olie, brændstof, el, vand, mejsler, bor og lignende. Der må kun anvendes de af 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS’ foreskrevne smøremidler. Derudover er lejer forpligtiget til, at anvende det udleverede brændstof til materiellet med mindre andet er aftalt.  

Lejer påtager sig i lejeperioden enhver risiko og ansvar i forbindelse med materiellets benyttelse, herunder skader på personer, ting og/eller materiel. For eksempel som følge af forkerte vægtangivelser, urigtige oplysninger om underlagets bæreevne, forkerte eller mangelfulde oplysninger omkring hvor og hvordan materiellet benyttes og/eller skader som følge af forkert eller mangelfuld betjening af det lejede materiel. 

Materiellet må ikke anvendes i nærhed af havvand pga. risiko for øget tæring, med mindre det er skriftligt aftalt med 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS.  

Lejer er i lejeperioden forpligtet til, at foretage sikkerhedsmæssig kontrol og daglig driftsmæssig vedligeholdelse af det lejede materiel, herunder kontrol af væskestand, opladning af batterier, løbende rengøring, oliepåfyldning og smøring m.v.  

Ved langtidsudlejning påhviler det lejer ansvaret, at det lejede materiel overholder nødvendige services. Dette sker ved kontakt med oplysning om servicebehov til 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS. Hvis udlejer konstaterer misligholdelse på materiellet grundet manglende vedligeholdelse, vil lejer blive gjort ansvarlig.   

Lejer har pligt til straks, at tage de nødvendige forholdsregler ved opdagelse af en opstået skade, for at afhjælpe og/eller sørge for at skaden ikke forværres.  

Lejer må ikke udføre eller lade udføre reparationer eller forandringer på materiellet. Eventuelle reparationer i lejeperioden må således alene udføres af 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS eller reparatør anvist af udlejer. Lejer er erstatningsansvarlig for eventuelle skader materiellet bliver påført ved reparationsarbejde i strid med ovenfor anførte. 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS hæfter ikke for reparationer, som lejer desuagtet har ladet foretage.  

Lejer må ikke ændre på eller ombygge det af 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS’ lejede materiel, herunder fjerne fastgørelser, konsoller m.m.

5. Udlejers forpligtigelser, ansvar og rettigheder 

24-7-Rental.dk Esbjerg ApS er forpligtiget til, at aflevere materiellet ved lejemålets opstart i rengjort, driftsklar og lovpligtig stand.  

Afhentes materiellet ikke af lejer på aftalt dato og tidspunkt, hæfter lejer stadig på omkostninger i forbindelse med den lejede periode. Derudover har 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS ret til at udleje materiellet til anden side.  

24-7-Rental.dk Esbjerg ApS har til enhver tid ret til, at få adgang til inspektion af det lejede materiel. 

Lejemålet kan af udlejer opsiges med 1 uges varsel. 

Ved misligholdelse af materiellet, har 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS ret til, uden yderligere varsel, at ophæve lejekontrakten og kræve erstatning for udgifter i forbindelse med ekstra omkostninger, for at få bragt materiellet i ordentlig stand.  

24-7-Rental.dk Esbjerg ApS er forpligtiget til at foretage eftersyn af materiellet indenfor rimelig tid, efter dette er returneret til udlejers adresse.  

Hvis der konstateres skader på det lejede materiel, underrettes lejer herom, således at denne inden 3 hverdage kan besigtige skaden, før en reparation påbegyndes. Jf. forsikringsdækning på www.24-7-Rental.dk betaler lejer fuld leje i reparationsperioden.  

I tilfælde af misligholdelse af lejekontrakten, er 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS berettiget til på egen hånd, at tage det lejede materiel tilbage for lejers regning. Nægter lejer at udlevere det lejede materiellet, overleveres sagen til fogedforretningen efter retsplejelovens regler.

6. Transport – levering / afhentning og returnering af det lejede

Lejer er berettiget til at afhente og aflevere lejet materiel hos 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS, i hvilket tilfælde lejer har det fulde ansvar under af – og pålæsning, samt under transport. 

Leverings- og afhentningsdato samt tidspunkt aftales skriftligt eller mundtligt mellem lejer og 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS.  

Ved levering af materiellet, skal lejer eller en repræsentant for denne være til stede på lejeadressen ved materiellets ankomst, således at evt. instruktion kan gives. Lejer er ligeledes forpligtiget til, at oplyse om højde og afstandsforhold til bygninger og andre fast stående genstande på leveringsstedet, der har betydning for levering/opstillingen. 

Det påhviler lejer at sikre, at alt materiel kan arbejde ubesværet, og materiel kan fremføres på leveringsadressen ad bæredygtige veje, og opstilles på bæredygtig grund. Kørsel og montage skal kunne ske uden hindring af f.eks. parkerede biler, luftledninger, andre entreprenørers materiel mv.  

Transportudgifter betales af lejer, i henhold til gældende takster eller tilbud. Udlejers transportpriser er beregnet ud fra, at kørslen kan foregå uhindret, på et stabilt, kørefast og jævnt underlag, hvor der ikke skal anvendes mobilkran, køreplader eller lignende. Hvis dette ikke er muligt må lejer påregne et tillæg til transportprisen. 

24-7-Rental.dk Esbjerg ApS påtager sig intet ansvar for evt. ekstra omkostninger, som kan opstå som følge af eksempelvis parkerede biler eller lign. på det afspærrede område. Hvis der i den forbindelse skulle blive opkrævet p-afgift, vil denne blive viderefaktureret til lejer med et tillæg på 10 % af afgiftens beløb. 

Afhentning kan ske på 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS’ hovedkontors adresse mellem kl. 6:00-18:00 eller efter nærmere aftale. Sker afhentning eller returnering af lejer, lejers ansatte, en af lejer antaget selvstændig virkende vognmand eller anden, for hvem lejer har ansvaret eller med hvem lejer har kontraheret om transporten og/eller læsning af det lejede, har lejer det fulde ansvar under transporten og/eller læsningen. Det gælder også ved flytning af materiel. Ved afhentning eller levering skal lejer på forlangende fremvise nødvendig legitimation.  

Forhold omkring afspærringer, kørevej, plader, tilladelser hos myndigheder, tilsyn og væsner m.m. er 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS uvedkommende.  

Spørgsmål og information til ovennævnte betingelser kan indhentes ved kontakt til 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS.  

Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede materiel i samme stand (inkl. rengøring og afrensning), som det er modtaget, bortset fra normal slitage. Eventuel rengøring, reparation eller manglende tilbehør, som følge af lejers eventuelle misligholdelse, sker for lejers regning.

7. Forsikringsbetingelser

Lejer er forpligtiget til, under hele lejeperioden, at betale risikotillæg for at holde materiellet forsikret. Dette gælder fra materiellet forlader 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS’ adresse, til det er returneret til adressen igen, herunder transport samt af- og pålæsning. Mens lejen ophør ved afmelding, ophører forsikringsforpligtelsen først ved afhentning/returnering af materiellet. 

Risikotillægget er inkluderet i alle lejepriser og dækker forsikring af brand, tyveri, hærværk og anden udefra kommende skade på udlejningsmateriel, som benyttes i Danmark. Ved henstilling af det lejede materiel skal der tages alle nødvendige forholdsregler, for at undgå unødig overlast og/eller skade på materiellet, herunder tyveri, hærværk m.m.   

Forsikringen er tegnet med en selvrisiko som anført nedenfor. Selvrisikoen skal altid betales af lejer, lige som lejer bærer risikoen for sådanne skader, som ikke er dækket af den tegnede forsikring. 

Forsikringen omfatter kun det lejede materiel og ikke skader forvoldt af det lejede materiel, hvorfor lejer opfordres til selv at tegne forsikring, der dækker øvrige skader.  

For at opnå forsikringsdækning skal ethvert tyveri og hærværk anmeldes til politiet inden for 24 timer. Lejer skal sørge for, at politirapporten bliver sendt til 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS inden for 48 timer på mailen info@24-7-Rental.dk  

Øvrige skader på det lejede, skal ligeledes meddeles udlejer inden for 24 timer fra skaden er sket/opdaget. Lejer har pligt til at udfylde en skadeanmeldelse – blanketten kan findes på www.24-7-Rental.dk eller hos 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS’ hovedkontor. Meddeles det ikke udlejer rettidigt faktureres skader og tyveri fuldt ud.  

Alle meddelelser vedrørende skader på eller tyveri af det lejede materiel, skal rettes til 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS.  

Risikotillægget dækker forsikring for de ved én og samme hændelse forårsagende skader med indtil 29.999 kr. 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS kan ikke udover dette beløb pålægges ansvar eller risiko, hvorfor det påhviler lejer, såfremt ansvar og risiko overstiger dette beløb, at tegne supplerende forsikring.  

Omfatter forsikringen ikke den forvoldte skade på det lejede materiel, skal lejer betale fuld erstatning til 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS. Kan der ikke foretages en sikkerhedsmæssig acceptabel reparation af materiellet, forbliver ejendomsretten til dette hos 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS og erstatningen reduceres med skrotværdien for det beskadigede materiel.  

Ved skader pga. fejlbetjent materiel, er det lejers ansvar at afholde alle omkostninger hertil. Lejer betaler leje for den tid, der medgår til reparation og rengøring.  

Ej indregistrerede motorkøretøjer er tillige ansvarsforsikret, i henhold til færdselsloven og dækker evt. skader forvoldt over for 3. person, når det ej indregistrerede motorkøretøj anvendes til transport (flytning fra A til B). Selvrisiko på skader forvoldt overfor 3. person, udgør 8.000 pr. skade. 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS har tegnet ansvarsforsikring mod det erstatningsansvar, som 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS ifølge dansk ret måtte ifalde for skadetilføjelse på 3. person eller ejendom (tingskade).  

24-7-Rental.dk Esbjerg ApS er ikke ansvarlig for tab opstået i anledning af Force Majeure.  

Ej omfattet af risikotillægget 

 • Forsikringen dækker ikke materiel, der anbringes på skibe, pontoner eller lignende.  
 • Skader forvoldt som følge af lejers overtrædelse af færdselsloven samt anden gældende lovgivning. 
 • Udgifter til opgravning eller andre foranstaltninger til optagning af den beskadigede genstande af jorden. Det forsikrede materiel må IKKE efterlades i jorden uanset årsagen hertil. 
 • Skader der skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra lejers, dennes medarbejders side og/eller fra selvstændig virkende 3. person, som er beskæftiget af lejer.   
 • Skader der forvoldes under indflydelse af alkohol, narkotika eller ligne. 
 • Skader der ikke skyldes mangler fra 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS’ side. Lejer er således ansvarlig for bl.a. skader på ting, personer og materiel, som følge af f.eks. forkert vægtangivelse eller urigtige oplysninger om jordens/underlagets bæreevne, forkerte eller mangelfuld beskrivelse af forholdene på arbejdspladsen og adgangsvejene hertil. 
 • 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS påtager sig ikke risikoen for omkostninger ved driftstab af nogen art, avancetab, andet direkte tab eller følgeskader, uanset om sådanne tab/skader måtte kunne henføres til det lejede. Dette gælder også ved maskinskader, arbejdsstandsninger og forsinkelser som følge af; krig, ildsvåde, strejker af enhver art, lockout, myndighedsindgreb eller offentlige pålæg, nedbør, lav temperatur, frostskader på vandinstallationer, vind eller andet vejrlig. 
 • Skader som følge af overlast, misligholdelse, forkert behandling mv. erstattes af lejer til nypris. 
 • Skade som skyldes oversvømmelse. 
 • Skader i form af eller som følge af graffiti og indbrud. 
 • Skader på pavilloner, skurvogne, flexmodulerlet- og toiletvogne samt badmodil, i form af eller som følge af hærværk og storm. 
 • Omkostninger til bjærgning og bortskaffelse, og evt. levering af nyt materiel, samt genhusning. 
 • Stilladsnet og -presenning er ikke omfattet af forsikringen. 
 • Transport af det lejede, udført af lejer, lejers ansatte eller anden, for hvem lejer har ansvaret eller med hvem lejer har kontraheret om transporten og/eller læsning. Herunder transport af materiel på krog. 
 • Materiel der bliver beskadiget i forbindelse med maling, sandblæsning, betonsprøjtning, murerarbejde og lignende.  

Selvrisiko 

Lejer hæfter for skader på materiel lejet hos 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS, med følgende beregning pr. skade: 

Maskinens listepris Selvrisiko
Kr. 1 - 10.000 34 % af maskinens listepris
Kr. 10.001 - 20.000 Kr. 4.999
Kr. 20.001 - 75.000 Kr. 9.999
Kr. 75.001 - 200.000 Kr. 14.999
Kr. 200.001 - 400.000 Kr. 19.999
Kr. 400.001 - 600.000 Kr. 24.999
Kr. 600.001 - Kr. 29.999

Lejer hæfter fuldt ud for skader forvoldt som følge af lejers grove uagtsomhed, forsæt eller misligholdelse af forpligtelser i henhold til lejebetingelserne. Lejer skal holde 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS skadesløs i den udstrækning, udlejer måtte blive pålagt erstatningsansvar over for tredjemand for sådant tab og sådan skade, som udlejer ikke er ansvarlig for jævnfør betingelserne for lejers forpligtigelser og ansvar. 

8. Sikkerhedsstillelse – Fakturering og betaling

Udlejning kan kun finde sted til private samt erhvervsfolk, der har udfyldt en kundeoprettelse, og er blevet oprettet som kunder.   

Private opkræves et depositum på 500 kr. og betaling skal ske forud for lejeperioden, for hvert materiel der udlejes. Depositum og lejen betales kontant med mindre andet aftales.  

Lejer der er godkendt som værende kreditværdig, får tilsendt en faktura efter lejemålets afslutning, eller – for lejemål af længere varighed – ved hver månedsafslutning. Pris pr. papirfaktura 50 kr., mens digitalfaktura er gratis.  

Lejer hæfter for den lejede periode fra den er booket, dvs. at 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS har ret til at opkræve leje, for den lejede periode også hvis lejer ikke henter det lejede materiel.  

I tilfælde af for sen betaling beregnes der rente med 2 % pr. påbegyndt måned, af det til enhver tid værende restbeløb. Debitering af rente er ikke ensbetydende med, at forfaldstiden udskydes. 

Der opkræves rykkergebyr på 100 kr. pr. fremsendt rykker. Såfremt 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS overdrager sagen til advokat med anmodning om, at tilgodehavende sendes til inkasso, opkræves et gebyr på mindst 250 kr. 

Eventuelle uoverensstemmelser / tvister mellem lejer og 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS eller eventuelle modkrav fra lejers side, berettiger ikke lejer til at undlade rettidig betaling af fakturerede beløb.   

Ved materiellets hjemkomst opfyldes det med brændstof, olier og smøremidler samt evt. rengøring for lejers regning.  

Efter returnering af materiellet fremsender udlejer faktura på skyldig leje samt eventuelle skader og manglende rengøring.  

Eventuelle manglende plader eller ødelagte dele, værktøj, betjeningsgreb, støtteplader, elkabler, nøgler m.m. erstattes af lejer til ny pris. Dvs. at lejer erstatter 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS’ faktuelle omkostninger til indkøb af erstatningsudstyr og evt. tidsforbrug til reparationer, uden hensyntagen til/med fradrag for forbedringer.

9. Misligholdelse

Såfremt lejer misligholder sine forpligtigelser ift. lejebetingelserne, kan 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS uden varsel ophæve lejeaftalen og hjemtage det lejede materiel samt opkræve erstatning for sit tab, herunder de udgifter som 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS måtte have holdt. 

Misligholdelse af forpligtigelser omfatter herunder at lejer: 

 • Undlader at betale forfaldne depositum, lejeydelser eller andre skyldige beløb seneste 8 dage efter forfald. 
 • Går konkurs og boet ikke inden 8 dage efter at have modtaget opfordring, indtræder i lejeaftalen og stiller fornøden sikkerhed. 
 • Standser sine betalinger og ikke inden 8 dage efter at have modtaget opfordring hertil med tilsynets godkendelse, stiller fornøden sikkerhed for lejeaftalens opfyldelse. 
 • Forsømmer at foretage driftsmæssig vedligeholdelse, herunder rengøring og behørig reparation af det lejede materiel. 
 • Nægter 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS adgang til at besigtige det lejede materiel. 
 • Fjerner det lejede materiel fra den oplyste arbejdsplads.  
 • Anvender det lejede materiel i strid med de love, forskrifter og instruktioner, der gælder for sådan brug, eller undlader at indhente de fornødne offentlige tilladelser. 
 • Misbruger det lejede materiel, herunder uforsvarlig behandling, udlån eller anden overdragelse til 3. person, flytning eller anden disponering over det lejede materiel.  
 • Ikke senere end 7 dage efter anfordring, dokumenterer at det lejede materiel er behørigt forsikret.

10. Vagtordning

Uanset hvor godt vi servicerer vores materiel, kan der opstå driftsstop. Skulle der mod forventning opstå problemer uden for 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS’ normale arbejdstid, henvises til vagttelefon: 33 247 247 

Et vagtkald uden for normal åbningstid jf. åbningstider på www.24-7-Rental.dk, debiteres med 1950 kr. inkl. de 2 første timer, herefter 750 kr. pr. time. Hertil kommer omkostninger til servicevogn, diverse forbrugsmaterialer og miljøtillæg efter 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS’, til enhver tid gældende takster. Eventuelle transportomkostninger til eksterne vognmænd faktureres ligeledes lejer. Der gives ikke rabat på ydelserne i forbindelse med vagtudkald.  

Kunder faktureres som udgangspunkt ikke ved problemer, der afhjælpes pr. telefon.

11. Rygning

Det er ikke tilladt at ryge i pavilloner, skurvogne, let- og toiletvogne, badmobil, flexmoduler, biler og førerkabiner – overtrædelse vil medføre fakturering af ekstra rengøring.