Randersvej 30

6700 Esbjerg

Tlf. 33 247 247

24/7 Kunde Support

Man- søn: 6:00 - 18:00

Onlineudlejning altid åben

Lejebetingelser

Sådan lejer du på hjemmesiden:


Videoen her viser dig, hvordan du lejer materiel igennem vores hjemmeside. Derudover forklare den lidt omkring en dagsleje hos 24-7-Rental.dk osv.
*Når du lejer på 24-7-Rental.dk, bliver der automatisk oprettet en kundeprofil til dig, som du kan anvende hver gang du lejer på hjemmesiden.
(Vi anbefaler at du laver en ny adgangskode med det samme, da den du får tilsendt på mail, kan være svær, at huske.

1. Generelle betingelser  

1.1 Nedenstående leje- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler om udlejning og anvendelse af produkter, samt hertil relaterede ydelser i Danmark, jf. den til enhver tid gældende 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS produkt- og prisliste. 

1.2 Den, der rekvirerer ydelser betegnes i det følgende som lejer og de(n) rekvirerede ydelse(r), betegnes som udlejer, her: 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS   

1.3 Udlån eller fremleje til 3. person må ikke finde sted uden udlejers skriftlige samtykke.   

1.4  Materiellet må ikke flyttes til anden arbejdsplads end den, der er anført på lejesedlen uden 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS’ skriftlige samtykke, bortset fra transport til og fra udlejeren.   

1.5 Sker opbevaring/anvendelse anderledes end aftalt jf. punkt 1.4, betragtes lejeforholdet misligholdt.    

1.6 Udlejning kan kun finde sted til private samt erhvervsfolk, der har udfyldt en kundeoprettelse, og er blevet oprettet som kunder.  

1.7 Alle nye kunder skal kunne fremvise gyldigt billed-id. Brug af falsk ID i forbindelse med leje af materiel, samt undladelse af returnering af materiel betragtes som tyveri og politianmeldes.  

1.8 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS’ materiel må ikke udføres af Danmark, medmindre andet er skriftligt aftalt.   

1.9 Lejet materiel kan ikke overtages til ejendom.  

1.10 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS har til enhver tid ret til at få adgang til inspektion af, det lejede materiel.  

1.11 Materiel, hvortil der kræves førercertifikat, må kun benyttes af personer med et gyldigt certifikat.  

1.12 Lejer har ikke ret til erstatning (herunder erstatning for driftstab), ophæve lejeaftalen eller gøre andre krav og/eller misligholdelse gældende, grundet det lejede materiel ikke svarer til lejers forventninger, såfremt det lejede er leveret i henhold til lejeaftalen.  

1.13 Det er ikke tilladt at ryge i pavilloner, skurvogne, let- og toiletvogne, badmobil, flexmoduler, biler og førerkabiner. Overtrædelse af dette vil medføre fakturering af ekstra rengøring.  

1.14 Såfremt lejer misligholder sine forpligtigelser ift. lejebetingelserne, kan 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS uden varsel ophæve lejeaftalen og hjemtage det lejede materiel, samt opkræve erstatning for sit tab, herunder de udgifter som 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS måtte have holdt, inkl. fuld dagsleje for hele perioden, hvor maskinen ikke kan lejes ud til anden side. 

1.15 Misligholdelse af forpligtigelser omfatter herunder også at lejer går konkurs, og boet ikke inden 8 dage efter at have modtaget opfordring, indtræder i lejeaftalen og stiller fornøden sikkerhed.   

1.16 Misligholdelse af forpligtigelser omfatter herunder også at lejer standser sine betalinger og ikke inden 8 dage efter at have modtaget opfordring hertil med tilsynets godkendelse, stiller fornøden sikkerhed for lejeaftalens opfyldelse.   

1.17 I tilfælde af misligholdelse af lejekontrakten, er 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS berettiget til på egen hånd, at tage det lejede materiel tilbage for lejers regning.  

1.18 Der forbeholdes ret til at ændre i lejebetingelserne, og de til enhver tid gældende leje- og leveringsbetingelser kan findes på www.24-7-Rental.dk.  

1.19 Ændringer i lejeaftale, der ligger uden for leje- og leveringsbetingelser, kan af lejer kun fraviges efter en udtrykkelig skriftlig aftale med 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS 

 1.20 Lejeforholdet er omfattet af dansk ret og værnetinget er Retten i Esbjerg.  

2. Lejemålets varighed   

2.1 For alt materiel der udlejes, regnes lejemålets begyndelse fra og med den dato det lejede er bestilt til udlevering af 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS, til og med den dato det lejede materiel er bestilt til returnering til 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS.  

2.2 Afhentning/tilbagelevering kun kan ske på 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS’ hovedkontors adresse (Randersvej 30a, 6700 Esbjerg) i tidsrummet kl. 6:00-18:00. . 

2.3 Afhentning/tilbagelevering uden for tidsrummet anført i punkt 2.2, kan kun ske efter forudgående skriftlig aftale, og mod gebyr.   

2.4 Den daglige lejeafgift beregnes for hele lejeperioden uanset om, det lejede materiel benyttes eller ej.   

2.5 For maskiner med timetæller regnes med 7 dages arbejdsuge med 8 timer pr. dag, medmindre andet er skriftligt aftalt.   

2.6 Anvendes materiellet ud over de 8 timer pr. dag jf. punkt 2,5, beregnes lejeprisen med faktor 2.0, og ved anvendelse af materiellet på mere end 16 timer pr. dag, beregnes lejeprisen med faktor 3.0.   

2.7 Alt udlejning beregnes som kalenderdage.   

2.8 Perioder, hvor lejer er forhindret i at anvende materiellet, som følge af f.eks. strejke, lockout, vejrlig mv., fragår ikke i beregningen af lejeperioden.  

2.9 Perioder, hvor lejer er forhindret i at anvende materiellet grundet årsager, hvori udlejer er uforskyldt, fragår ikke beregning af lejeperioden.  

2.10 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS’ leveringstider er omtrentlige og med forbehold for forsinkelse, hvilket medfører, at lejer ikke kan rejse krav af nogen art overfor 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS i den forbindelse.  

2.11 Materiellet skal, på den sidste dag af lejeperioden, være leveret tilbage på 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS’ hovedkontors adresse (Randersvej 30a, 6700 Esbjerg) inden kl. 18:00. overtrædelse af dette, vil resultere i en opkrævning for 1 ekstra dagsleje pr. døgn, hvor maskinen ikke er tilbageleveret + gebyr jf. punkt 2.3.  

2.12 Lejemålet kan af udlejer opsiges med 1 uges varsel.  
Ved langtidsleje (over 1. mdr.) kan udlejer opsige lejemålet med 1 måneds varsel.  

3. Priser og tilbud  

3.1 Samtlige lejepriser fremgår af den til enhver tid gældende prisliste, som forefindes på www.24-7-Rental.dk. Der tages forbehold for fejl eller undladelser.  

 3.2 Lejepriserne er inkl. 7 % forsikring, 2% miljøtillæg samt risikotillæg   

3.3 Lejepriserne er ekskl. moms, montering, demontering, betjening samt udgifter til forbrugsmaterialer, herunder brændstof, smøring, elektricitet og lignende.   

3.4 Al rengøring efter beton, asfalt og andre materialer faktureres iht. gældende dagspris.  

3.5 Tilbehør (slanger, kabler m.m.), er ikke inkluderet i priserne, men betales særskilt, medmindre andet er angivet.  

3.6 Lejepriser kan uden forudgående varsel ændres.    

3.7 Ethvert skriftligt tilbud, overslag eller nettopriser, er afgivet under følgende forudsætninger:  

3.7.1 At tilbud er gældende i 4 uger med mindre, andet er skriftligt aftalt. 

3.7.2 At tilbud afgives med forbehold for trykfejl.  

3.7.3 At tilbudspriser ikke kan overføres til nye projekter eller lejeperioder, uden 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS’ skriftlige godkendelse.  

3.8 Alle lejepriser indeksreguleres årligt d. 1. januar inklusive igangværende lejesager 

3.9 Ved priser for langtidsleje kontakt venligst 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS på telefon: 33 24 72 47.   

3.10 Uanset hvor godt vi servicerer vores materiel, kan der opstå driftsstop. Skulle der mod forventning opstå problemer uden for 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS’ normale åbningstid, henvises der til vagttelefon: 33 24 72 47. 
Et vagtkald uden for normal åbningstid jf. åbningstider på www.24-7-Rental.dk, debiteres med 1950 kr. inkl. De 2 første timer, herefter 750 kr. pr. time. Hertil kommer omkostninger til servicevogn, diverse forbrugsmaterialer og miljøtillæg efter 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS’ til enhver tid gældende takster. Eventuelle transportomkostninger til eksterne vognmænd faktureres ligeledes lejer.   

3,11 Der gives ikke rabat på ydelserne i forbindelse med vagtudkald.    

3.12 Kunder faktureres som udgangspunkt ikke ved problemer, der afhjælpes pr. telefon.   

4. Transport – Afhentning og returnering af det lejede 

4.1 Lejer er berettiget til at afhente og aflevere lejet materiel hos 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS, i hvilket tilfælde lejer har det fulde ansvar under af – og pålæsning, samt under transport.  

4.2 Sker afhentning eller returnering af lejer, lejers ansatte, en af lejer antaget selvstændig virkende vognmand eller anden, for hvem lejer har ansvaret eller med hvem, lejer har kontrakteret om transporten og/eller læsning af, det lejede, har lejer det fulde ansvar under transporten og/eller læsningen.   

4.3 Betingelserne i punkt 4.2 gælder også ved flytning af materiel   

4.4 Afhentes materiellet ikke af lejer på aftalt dato og tidspunkt, hæfter lejer stadig på omkostninger i forbindelse med den lejede periode. Derudover har 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS ret til at udleje materiellet til anden side.  

4.5 Lejer overtager enhver risiko og ethvert ansvar for det lejede materiel ved afhentning på 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS’ adresse, eller ved levering på den aftalte adresse.   

4.6 Ved afhentning eller levering skal lejer på forlangende fremvise nødvendig legitimation.  

4.7 Lejer er ved tilbagelevering forpligtet til at aflevere det lejede materiel i samme stand (inkl. rengøring og afrensning), som det er modtaget, bortset fra normal slitage. Eventuel rengøring, reparation eller manglende tilbehør, som følge af lejers eventuelle misligholdelse, sker for lejers regning.    

5. Transport – Levering og afhentning af det lejede  

5.1 Leverings- og afhentningsdato, samt tidspunkt, aftales skriftligt mellem lejer og 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS.  

5.2 Er det særskilt aftalt, at udlejer skal foretage montage, anses leveringen for sket, når montagen påbegyndes.   

5.3 Ved levering af materiellet skal lejer, eller en repræsentant for denne, være til stede på lejeadressen ved materiellets ankomst, således at en eventuel instruktion kan gives.   

5.4 Punkt 5.3 kan kun afviges ved forudgående skriftlig aftale mellem lejer og 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS.  

5.5 Lejer er forpligtiget til at oplyse om højde og afstandsforhold til bygninger og andre fast stående genstande på leveringsstedet, der har betydning for levering/opstillingen. 

5.6 Det påhviler lejer at sikre at alt materiel kan arbejde ubesværet, og materiel kan fremføres på leveringsadressen ad bæredygtige veje, og opstilles på bæredygtig grund. Kørsel og montage skal kunne ske uden hindring af f.eks. parkerede biler, luftledninger, andre entreprenørers materiel mv.   

5.7 Transportudgifter betales af lejer, i henhold til gældende takster.   

5.8 Udlejers transportpriser er beregnet ud fra, at kørslen kan foregå uhindret, på et stabilt, kørefast og jævnt underlag, hvor der ikke skal anvendes mobilkran, køreplader eller lignende. Hvis dette ikke er muligt, må lejer påregne et tillæg til transportprisen.  

5.9 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS påtager sig intet ansvar for evt. ekstra omkostninger, som kan opstå som følge af eksempelvis parkerede biler eller lign. på det afspærrede område. Hvis der i den forbindelse skulle blive opkrævet p-afgift, vil denne blive viderefaktureret til lejer med et tillæg på 10 % af afgiftens beløb.   

5.10 Forhold omkring afspærringer, kørevej, plader, tilladelser hos myndigheder, tilsyn og væsner m.m. er 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS uvedkommende.   

5.11 Lejer er ved afhentning forpligtet til at aflevere det lejede materiel i samme stand (inkl. rengøring og afrensning), som det er modtaget, bortset fra normal slitage. Eventuel rengøring, reparation eller manglende tilbehør, som følge af lejers eventuelle misligholdelse, sker for lejers regning.   

6. Lejers forpligtigelser og ansvar   

6.1 Lejer er forpligtiget til at kontrollere, det lejede materiels tilstand og funktionalitet umiddelbart ved modtagelsen. Hvis der konstateres skader, fejl eller andre mangler, så skal dette straks og inden ibrugtagning skriftligt kommunikeres til 24-7-Rental.dk på følgende mailadresse:  
info@24-7-rental.dk. Meddeles det ikke udlejer rettidigt faktureres skader fuldt ud + gebyr for ikke rettidig indberetning.  

6.2 Lejer har pligt til straks at tage de nødvendige forholdsregler ved opdagelse af en opstået skade, for at afhjælpe og/eller sørge for at skaden ikke forværres.    

6.3 Lejer er forpligtiget til under hele lejeperioden at betale risikotillæg for at holde materiellet forsikret (se punkt 9.2). Dette gælder fra materiellet forlader 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS’ hovedkontors adresse til, det er returneret til adressen igen, herunder transport samt af- og pålæsning.   

6.4 Det er lejers ansvar at tegne og opretholde en erhvervsansvarsforsikring, som dækker skader forvoldt af det lejede materiel.  

6.5 Lejer er forpligtet til at informere 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS om anvendelse af materiellet uden for normal arbejdstid, samt ved 2 og 3 holds skifte.   

6.6 Lejer bærer alene ansvaret for sig selv, egne ansatte, 3. person, med hensyn til skader, der ikke skyldes fejl eller mangler for, hvilket 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS har ansvar og risiko.  

6.7 Lejer skal holde 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS skadesløs i den udstrækning, udlejer måtte blive pålagt erstatningsansvar overfor 3. person for tab og skader, som 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS ikke er ansvarlig for jf. punkt 6.6.  

6.8 Rejser 3. person krav mod udlejer, er lejer forpligtet til at friholde udlejer for alle udgifter, der følger heraf. 

6.9 Lejer er forpligtet til at håndtere, det lejede materiel efter gældende forskrifter og sikkerhedsforanstaltninger. Skader forvoldt af/på det lejede materiel pga. fejlbetjening af materiellet er udlejer økonomisk uvedkommende, da det er lejers ansvar at afholde alle omkostninger ved en sådan skade.   

6.10 Mens det lejede materiel er i lejers varetægt, er lejer ansvarlig for, at det lejede materiel er placeret i overensstemmelse med gældende lovgivning.  

6.11 Lejeren er selv ansvarlig for anmeldelse til Arbejdstilsynet, ansøgning om råderet over vejareal og andre myndigheder samt evt. kabel- og ledningsejere.   

6.12 Lejer er forpligtiget til at have læst instruktionsmanualen, som forefindes på www.24-7-rental.dk og følge denne.    

6.13 lejer forpligtiget til at sikre jf. lovgivningen, at føreren af materiellet har et gyldigt førercertifikat.  

6.14 Lejer er i lejeperioden forpligtet til at foretage sikkerhedsmæssig kontrol og daglig driftsmæssig vedligeholdelse af det lejede materiel, herunder kontrol af væskestand, opladning af batterier, løbende rengøring, oliepåfyldning og smøring m.v.  

6.15 Lejer har pligt til at sørge for, at tagrender og afløb holdes fri for blade og andre genstande. Ligeledes skal lejer holde ventilationsåbninger frie.  

6.16 Lejer er forpligtiget til at aflevere det lejede materiel ved lejemålets ophør i rengjort tilstand og samme stand som ved modtagelsen, dvs. uden skader, fejl og/eller mangler. Skulle der ved materiellets hjemkomst konstateres misligholdelse, skader, fejl og/eller mangler, er lejer forpligtet til at afholde udgiften til udbedring heraf, samt fuld dagsleje for hele perioden, hvor materiellet ikke kan lejes ud til anden side.   

6.17 I tilfælde af bortkomst og manglende tilbagelevering ved opsigelse af lejemålet, debiteres lejer for materiellet efter materiellets nyværdi, samt fuld dagsleje for hele perioden, hvor materiellet ikke kan lejes ud til anden side.    

6.18 Så længe lejemålet varer, bærer lejer enhver risiko og ansvar for det lejede materiel. 

 6.19 Lejer bærer til enhver tid risikoen for skader på overfladebelægninger, tilkørselsveje, installationer under belægninger og veje samt lignende. Og er endvidere ansvarlig for, det lejede materiel på enhver måde, herunder for hændelig undergang, hærværk, tyveri eller lignende. 

6.20 Lejer har det fulde ansvar for at nødvendigt dimensioneret el, vandforsyning og kloak installationer er korrekt udført. Samt at de er ført frem til aftalte tilslutningssteder, og at tilsyn med disse sker i fuld overensstemmelse med gældende lovgivning.   

6.21 Byggepladsinstallationer skal udføres med tilstrækkelig effekt og ifølge stærkstrømsbekendtgørelse. Udgiften hertil er 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS uvedkommende med mindre andet er aftalt skriftligt.    

6.22 Lejer påtager sig i lejeperioden enhver risiko og ansvar i forbindelse med materiellets benyttelse, herunder skader på personer, ting og/eller materiel. For eksempel som følge af forkerte vægtangivelser, urigtige oplysninger om underlagets bæreevne, forkerte eller mangelfulde oplysninger omkring, hvor og hvordan materiellet benyttes og/eller skader, som følge af forkert eller mangelfuld betjening af det lejede materiel.  

6.23 Ved langtidsudlejning påhviler det lejer ansvaret, at det lejede materiel overholder nødvendige services. Dette sker ved kontakt med oplysning om servicebehov til 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS. Hvis udlejer konstaterer misligholdelse på materiellet grundet manglende vedligeholdelse, vil lejer blive gjort ansvarlig.    

6.24 Ved toiletmodul/badmobil påhviler det lejer at følge sine forpligtigelser vedr. almindelig vedligeholdelse så det lejede, ikke lider unødig overlast eller skade. Almindelig vedligeholdelse omfatter rengøring, udskiftning af lyskilder etc. Der gøres opmærksom på, at rengøring omfatter alt, udvendigt som indvendigt, herunder gulve, vægge, brusekabiner, håndvaske, omklædnings skabe, køleskabe, toiletter, døre, facadebeklædning, møbler osv.    

6.25 Lejer er ikke berettiget til at kræve erstatning for tab opstået i forbindelse med brug af materiel herunder driftstab og tabt avance.    

6.26 Omkostninger til bortskaffelse og afmontering af inventar, skilte og lignende, samt diverse installationer fra telefoner og IT, som er monteret af lejer, samt efterfølgende istandsættelse betales af lejer.   

6.27 Ansvaret for det lejede går tilbage til udlejer, når det lejede er tilbageleveret til 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS’ adresse, og udlejer har kvitteret for modtagelsen.  

7. Udlejers forpligtigelser og ansvar 

7.1 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS er forpligtiget til at aflevere materiellet ved lejemålets opstart i rengjort, driftsklar og lovpligtig stand.   

7.2 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS er forpligtiget til at foretage eftersyn af materiellet indenfor rimelig tid, efter dette er returneret til udlejers adresse. 
 7.3 Ved misligholdelse af materiellet, har 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS ret til, uden yderligere varsel, at ophæve lejekontrakten og kræve erstatning for udgifter i forbindelse med ekstra omkostninger, for at få bragt materiellet i ordentlig stand. Dette inkluderer tabt lejeindtægt for hele perioden, hvor materiellet ikke kan udlejes til anden side. 
 Ved misligholdelse/skader o.lig. af materiellet har 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS ret til at kræve erstatning for tabt

7.4 lejeindtægt i hele perioden fra en skade konstateres, og til materiellet kan udlejes igen.  
 Nægter lejer at udlevere det lejede materiellet, overleveres sagen til fogedforretningen efter retsplejelovens regler.  

 8. Anvendelse, reparation og vedligeholdelse  

8.1 Materiellets anvendelse skal ske under hensyntagen til forskreven ydeevne, sikkerhedsforskrifter og bestemmelser om afmærkning m.m. herunder nødvendige anmeldelser til myndigheder m.fl. Materiellet må endvidere kun benyttes til det formål, som det er beregnet til.  

8.2 Lejer afholder alle udgifter til materiellets montering, demontering og drift, herunder smøring, olie, brændstof, el, vand, mejsler, bor og lignende. 

8.3 Der må kun anvendes de af 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS’ foreskrevne smøremidler.  

 8.4 Lejer er forpligtiget til at anvende det udleverede brændstof til materiellet med mindre, andet er aftalt.  

 8.5 Lejeren af dieseldrevne anlæg forpligter sig til som brændstof at benytte det udleverede autodiesel. Der må ikke påfyldes afgiftsfri og farvet dieselolie på det lejede materiel.  

8.6 Ved materiellets hjemkomst opfyldes det med brændstof, olier og smøremidler samt evt. rengøring for lejers regning.   

8.7 Materiellet må ikke anvendes i nærhed af havvand pga. risiko for øget tæring, medmindre det er skriftligt aftalt med 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS.  

 8.8 Ved henstilling af det lejede materiel, skal der tages alle nødvendige forholdsregler for at undgå unødig overlast og/eller skade på materiellet, herunder tyveri, hærværk m.m.    

 8.9 Hvis det lejede materiel af den ene eller anden årsag ikke kan bruges, er udlejer ikke forpligtet til reparation eller ombytning på hverdage efter kl. 14.00 eller i weekender. Uden for normal arbejdstid henvises der til vagtordningen (se punkt 3.10).   
 8.10 Reparatør kan rekvireres efter individuel aftale herom.  
Rekvireres der reparatør uden for normal arbejdstid og fejlen på materiellet skyldtes forkert håndtering af materiellet debiteres lejer alle omkostninger i forbindelse med dette. 

8.11 Lejer må ikke udføre eller lade udføre reparationer eller forandringer på materiellet. Eventuelle reparationer i lejeperioden må således alene udføres af 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS eller reparatør anvist af udlejer.  

8.12  Lejer er erstatningsansvarlig for eventuelle skader materiellet bliver påført ved reparationsarbejde i strid med punkt 8.10. 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS hæfter ikke for reparationer, som lejer desuagtet har ladet foretage.   

8.13 Lejer må ikke ændre på eller ombygge det af 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS’ lejede materiel, herunder fjerne fastgørelser, konsoller m.m.   

 8.14 Hvis der konstateres skader og/eller ombygninger på det lejede materiel, underrettes lejer herom, således at denne inden 3 hverdage kan besigtige skaden, før en reparation påbegyndes. betaler lejer fuld leje i perioden, hvor maskinen ikke kan udlejes til anden side 

8.15 Eventuelle manglende plader eller ødelagte dele, værktøj, betjeningsgreb, støtteplader, elkabler, nøgler m.m. erstattes af lejer til ny pris. Dvs. at lejer erstatter 24-7-Rental.dk. Esbjerg ApS’ faktuelle omkostninger til indkøb af erstatningsudstyr og evt. tidsforbrug til reparationer, uden hensyntagen til/med fradrag for forbedringer, samt fuld dagsleje for hele perioden, hvor maskinen ikke kan lejes ud til anden side.   

8.16 Lejer hæfter fuldt ud for skader forvoldt som følge af lejers overtrædelse af færdselsloven samt anden gældende lovgivning.  

8.17 Lejer hæfter fuldt ud for skader forvoldt som følge af personer, der er påvirket af alkohol eller andre euforiserende stoffer. 

9. Risikotillæg  

9.1 Jf. punkt 6.3 er Lejer forpligtiget til under hele lejeperioden at betale risikotillæg for at holde materiellet forsikret.  
9.2 Risikotillægget er inkluderet i alle lejepriser og dækker forsikring af brand, tyveri, hærværk og anden udefrakommende skade på udlejningsmateriel, som benyttes i Danmark.  

9.3 Risikotillægget dækker forsikring for de ved én og samme hændelse forårsagende skader med indtil 29.900 kr. 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS kan ikke udover dette beløb pålægges ansvar eller risiko, hvorfor det påhviler lejer, såfremt ansvar og risiko overstiger dette beløb, at tegne supplerende forsikring.  

10. Forsikringsbetingelser 

10.1 Forsikringen omfatter kun det lejede materiel, og ikke skader forvoldt af det lejede materiel, hvorfor lejer opfordres til selv at tegne forsikring, der dækker øvrige skader.  

10.2 Ethvert tyveri og hærværk skal anmeldes til politiet inden for 24 timer. Lejer skal sørge for, at politirapporten bliver sendt til 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS inden for 48 timer på mailen: info@24-7-Rental.dk. 

10.3 Øvrige skader på det lejede skal, jf. punkt 6.1, meddeles udlejer straks det er sket/opdaget på mailen: info@24-7-Rental.dkMeddeles det ikke udlejer rettidigt faktureres skader og tyveri fuldt ud + gebyr for ikke rettidig indberetning. 

10.4 Omfatter forsikringen (punkt 10.1) ikke den forvoldte skade på det lejede materiel, skal lejer betale fuld erstatning til 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS.  

 10.5 Kan der ikke foretages en sikkerhedsmæssig acceptabel reparation af materiellet, forbliver ejendomsretten til dette hos 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS. 

 10.6 Ved skader pga. fejlbetjent materiel, er det lejers ansvar at afholde alle omkostninger hertil. Lejer betaler leje for den tid, der medgår til reparation og rengøring, samt fuld dagsleje for hele perioden, hvor maskinen ikke kan lejes ud til anden side.   

10.7 Ej indregistrerede motorkøretøjer er tillige ansvarsforsikrede, i henhold til færdselsloven og dækker evt. skader forvoldt over for 3. person, når det ej indregistrerede motorkøretøj anvendes til transport (flytning fra A til B).  

10.8 Selvrisiko på skader forvoldt overfor 3. person, udgør 8.000 pr. skade. Esbjerg ApS har tegnet ansvarsforsikring mod det erstatningsansvar, som 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS ifølge dansk ret måtte ifalde for skadetilføjelse på 3. person eller ejendom (tingskade).   

10.9 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS’ Forsikring er tegnet med en selvrisiko, som anført i punkt 12. 

10.10 Lejer hæfter med en selvrisiko på enhver skade beregnet ud fra værdien af det samlede konstaterede tab pr. udlejningsenhed. Med i beregningen er reparationstid, materialer, transport, samt tabt lejefortjeneste.  

10.11 Ved tyveri og totalskade beregnes tabet svarende til nyværdi.  
10.12 Selvrisikoen skal altid betales af lejer, ligesom lejer bærer risikoen for sådanne skader, som ikke er dækket af den tegnede forsikring nævnt i punkt 10.1. 

10.13 Erstatning for personskade kan aldrig overstige det i dansk ret til enhver til gældende erstatningsniveau. 

10.14 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS er ikke ansvarlig for tab opstået i anledning af Force Majeure.   

 11. Ej omfattet af risikotillægget  

11.1 Forsikringen dækker ikke materiel, der anbringes på skibe, pontoner, platforme eller lignende.   

11.2 Skader forvoldt som følge af lejers overtrædelse af færdselsloven samt anden gældende lovgivning. 

11.3 Udgifter til opgravning eller andre foranstaltninger til optagning af den beskadigede genstande af jorden. Det forsikrede materiel må IKKE efterlades i jorden uanset årsagen hertil  

11.4 Skader, der skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra lejers, dennes medarbejders side og/eller fra selvstændig virkende 3. person, som er beskæftiget af lejer    

11.5 Skader der forvoldes under indflydelse af alkohol, narkotika eller lignende  

11.6 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS påtager sig ikke risikoen for omkostninger ved driftstab af nogen art, avancetab, andet direkte tab eller følgeskader, uanset om sådanne tab/skader måtte kunne henføres til det lejede. Dette gælder også ved maskinskader, arbejdsstandsninger og forsinkelser som følge af; krig, ildsvåde, strejker af enhver art, lockout, myndighedsindgreb eller offentlige pålæg, nedbør, lav temperatur, frostskader på vandinstallationer, vind eller andet vejrlig.  

11.7 Skader som følge af overlast, misligholdelse, forkert behandling mv. erstattes af lejer til nypris. 

11.8 Skade som skyldes oversvømmelse.  

11.9 Skader i form af eller som følge af graffiti og indbrud.  

11.10 Skader på pavilloner, skurvogne, flexmoduler, let- og toiletvogne samt badmobil, i form af eller som følge af hærværk og storm.  

11.11 Omkostninger til bjærgning og bortskaffelse, og evt. levering af nyt materiel, samt genhusning  

11.12 Stilladsnet og -presenning er ikke omfattet af forsikringen  

11.13 Transport af det lejede, udført af lejer, lejers ansatte eller anden, for hvem lejer har ansvaret eller med hvem lejer har kontrakteret om transporten og/eller læsning. Herunder transport af materiel på krog  

11,14 Materiel, der bliver beskadiget i forbindelse med maling, sandblæsning, betonsprøjtning, murerarbejde og lignende.   

12 Selvrisiko  

12.1 Lejer hæfter for skader på materiel lejet hos 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS, med følgende beregning pr. skade:

Maskinens listeprisSelvrisiko
Kr. 1 – 10.00034 % af maskinens listepris
Kr. 10.001 – 20.000Kr. 4.999
Kr. 20.001 – 75.000Kr. 9.999
Kr. 75.001 – 200.000Kr. 14.999
Kr. 200.001 – 400.000Kr. 19.999
Kr. 400.001 – 600.000Kr. 24.999
Kr. 600.001 –Kr. 29.999

12.2 Lejer hæfter fuldt ud for skader forvoldt, som følge af lejers grove uagtsomhed, forsæt eller misligholdelse af forpligtelser i henhold til lejebetingelserne.  

12.3 Lejer skal holde 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS skadesløs i den udstrækning, udlejer måtte blive pålagt erstatningsansvar over for tredjemand for sådant tab og sådan skade som udlejer, ikke er ansvarlig for at jævnfør betingelserne for lejers forpligtigelser og ansvar. 

12.4 Bemærk at flere forsikringsbegivenheder på samme maskine kan udløse flere selvrisici. 

13. Fakturering og betaling  

13.1 Leje betales forud for hele den aftalte lejeperiode, eller for lejemål af længere varighed, efter skriftlig aftale, ved hver månedsafslutning.  

13.2 Efter endt lejeperiode, fremsender udlejer faktura på skyldig leje samt eventuelle skader, manglende rengøring, brændstofforbrug, eventuelle ekstraomkostninger og gebyrer. 

13.3 Pris pr. papirfaktura 50 kr., mens digitalfaktura er gratis.   

13.4 Udlejer viderefakturerer ikke til andre virksomheder end til Lejer med mindre dette forinden er skriftligt accepteret af Udlejer og 3. part. 

13.5 Hvis Lejer undlader at betale forfaldne deposita, lejeydelser eller andre skyldige beløb seneste 8 dage efter forfald beregnes der rente med 2 % pr. påbegyndt måned samt gebyrer, morarente og kompensationsgebyr i henhold til renteloven, som betales af lejer, af det til enhver tid værende restbeløb.  

13.6 Debitering af rente er ikke ensbetydende med, at forfaldstiden udskydes.  

13.7 Der opkræves rykkergebyr på 100 kr. pr. fremsendt rykker.  

13.8 Såfremt 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS overdrager sagen til advokat med anmodning om at tilgodehavende sendes til inkasso, opkræves et gebyr på mindst 250 kr 

13.9 Lejer hæfter for den lejede periode materiellet er booket. Dvs. at 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS har ret til at opkræve leje for den lejede periode også, hvis lejer ikke henter, det lejede materiel.  

13,10 Såfremt en betaling ikke er sket rettidigt for en leverance, er Udlejer, uden at dette pådrages Udlejer noget erstatningsansvar, berettiget til at tilbageholde alle yderligere leverancer til Lejer eller køber, uanset om leverancerne har nogen indbyrdes sammenhæng. 

13.11 Rabatter af enhver art ydes kun på betingelse af rettidig betaling. 

 13,12 Eventuelle uoverensstemmelser mellem lejer og 24-7-Rental.dk Esbjerg ApS, eller eventuelle modkrav fra lejers side, berettiger ikke lejer til at undlade rettidig betaling af fakturerede beløb.    

Info
Vi har kun åben efter aftale !